• Slider 1
Hildegardismavo

Leerlingenbegeleiding

Schoolmaatschappelijk werk

Als het niet goed gaat met uw kind, kunt u bij de schoolmaatschappelijk werker terecht. De ondersteuning van schoolmaatschappelijk werk kan gericht zijn op verschillende zaken, bijvoorbeeld op het terugbrengen van spanningen over school, maar ook over vragen over het erbij willen/moeten horen, gepest worden of de gevolgen van grote veranderingen thuis.

De schoolmaatschappelijk werker van de Hildegardis mavo, mw.S.Bikha, is bereikbaar via: smwhildegardis@gmail.com

Andere zorgpartners en het zorg adviesteam (ZAT)

Soms heeft de school niet meer zelf de mogelijkheden in huis om een leerling (en zijn ouders) verder te helpen. In dat geval wordt aan de voorzitter van het zorg adviesteam (het ZAT), de zorgcoördinator, gevraagd de leerling te bespreken in het ZAT overleg, dat om de 6 weken op school plaatsvindt. In het ZAT hebben behalve de zorgcoördinator ook zitting: de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige van de GGD, de leerplichtambtenaar, de wijkagent en de schoolcontactpersoon van de Eenheid Zorg van LMC. Het ZAT zal een advies uitbrengen aan het team over acties die kunnen of moeten worden ondernomen.

 

Naar boven